Dorpskerk Barendrecht

zondag 13 mei 2007,Rogate

Voorganger: ds. Ph. van Wijk

Organist: Hans van Gelder

 

Voorbereiding

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Ontsteken van de paaskaars

Groet

Vrg.:††† De vrede van de Heer met u allen

Gem.††† ZIJN VREDE OOK MET U

 

Bemoediging

††††††††††† Vrg.:††† Onze hulp is in de Naam van de HEER

††††††††††† Gem.:†† DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

 

Drempelgebed

Heer, onze God,

Geef ons deze morgentijd een intense en goede ontmoeting met U. En maak ons vrij van alle machten die ons binden. Laten we zo U de lof mogen toebrengen en vreugdevol Paastijd vieren. Vergeef ons Heer, al wat wij misdeden, en laat ons weer in vrede leven. Dat bidden wij in Jezusí naam,

Gem.:Amen.

 

Aanvangspsalm: Psalm 66 : 5,6,7

 

Smeekgebed

Vrg.: Zie Heer, toch de nood aan die heerst in deze wereld. De schepping zucht onder het wanbeheer van mensen. De mensen zijn in nood omdat geweld heerst. :Pijn en ziekte, somberheid, gebrokenheid in relaties, handicaps en onvolkomenheden staan de vreugde in de weg van zoveel mensen. Nu wij op deze plek van vrede samenkomen willen we niet verdergaan voor we dit al smekend bij U hebben neergelegd. Heer, ontferm U, zo bidden wij samen.

Gem.: ††††††† Gezongen Kyrie (zie liederenblad)

Gloria†† Gezang 224

 

De Heilige Schrift

Zondagsgebed

Gij, die wilt wonen onder mensen,

Doe ons uw Woord bewaren en zeg ons dit uur hoe wij vrucht kunnen dragen, en uw vrede binnengaan met Hem, die bij U leeft en ons vertrouwd maakt met U.In de deze vreugdevolle tijd en heel ons leven.†† Amen.

 

Lezing O.T: †††† JoŽl 2 : 21 - 27

††††††††††††††††††††††† Lied: Gezang 39 : 1,2,3

Apostel:††††††††††† Handelingen 16 : 16 Ė 34 (2 gedeelten)

††††††††††††††††††††††† Lied: Gezang 39 : 4,5,6

Woord tot de kinderen

Verkondiging

 

Lied: Gezang 173 Tussentijds

 

Gebeden en gaven

Gebeden

-          Dankgebed

Gij, die de mensen hebt geschapen om te leven in de vrijheid en in de liefde, wij danken U dat die vrijheid en liefde door uw Zoon Jezus Christus zijn teruggebracht. Geef ons allen te mogen loskomen aan wat op verkeerde wijze bindt. En doe ons in vreugde voor U leven.

-          Voorbeden

Vandaag danken wij U voor alle goedheid en vreugde die er mag zijn in het moederschap. De geborgenheid, de prachtige kwaliteiten van het leven en ware humaniteit die juist ook door een moeder mogen worden doorgegeven. Wij danken U dat we allen in de veilige geborgenheid van een moederschoot een pril en onbewust levensbegin mochten hebben.

Daarom bidden we deze morgen om inspiratie en kracht, om liefde en zuiverheid voor alle moeders om in de prachtige maar moeilijke taak van het moederschap het goede gestalte te geven.

Zo bidden wij allen samen voor hen

HEER, ONZE HEER, WIJ BIDDEN U, VERHOOR ONS

Voor allen die het zo graag gewild hebben, maar niet tot die vervulling mochten komen: moeder te zijn. Hartsverlangen. Om uw genade en hulp in de pijn die dat zo vaak oproept.

Voor moeders die hun moederschap om welke reden dan ook niet hebben waargemaakt zoals ze dat hadden gewild. Om vergeving in schuldgevoelens. Om troost in machteloosheidsgevoelens.

En om herstel van gebroken relaties en verwrongen bindingen tussen ouders en kinderen.

Voor vrouwen die juist vanwege de kwetsbare positie van het moederschap misbruikt, onderdrukt of vernederd worden.

Om al deze gebrokenheid roepen wij samen smekend tot U

HEER, ONZE HEER, WIJ BIDDEN U, VERHOOR ONS

Voor kinderen bidden wij om geborgenheid en liefde in een open en vaak onveilige en onbarmhartige wereld.

De kinderen die lijden en de gebroken relaties van hun ouders, gespleten vaak zoekend naar loyaliteit aan beiden. Of misbruikt en opgejut tegen de afwezige vader of moeder. Help hen als ze zich ten diepste eenzaam voelen. Tel hun tranen die ze in stilte huilen. Draag hun machteloosheid als ze daar nergens een weg mee weten.

Ontferm U over kinderen die door oorlogsgeweld en conflicten hun ouders uit het oog verloren zijn. Wees nabij met de miljoenen wezen die vanwege aids of andere ziekten hun ouders moesten begraven. Laat dit leed van de aarde tot U komen, en herstel deze wereld in haar waardigheid en vrijheid, zo roepen wij tot U

HEER, ONZE HEER, WIJ BIDDEN U, VERHOOR ONS

Om wat dicht om ons heen in moeite is en pijn doet vragen wij U. Gemeenteleden zijn overleden. Anderen zijn ziek. We noemen U mevrouw Stok, die vandaag naar Breda is gegaan en morgen een zeer risicovolle hartoperatie zal ondergaan. Laten uw engelen haar geleiden. En zegen de medische inzichten en technieken tot haar herstel. En in haar voor zoveel die vrezen en hun kwetsbaarheid zo sterk voelen.

Mogen al onze gebeden gedragen zijn in de voorbede van onze ten hemel gevaren Heer, die altijd voor ons bidt. In zijn naam vragen wij U.
HEER, ONZE HEER, WIJ BIDDEN U, VERHOOR ONS

-          stil gebed

-          Onze Vader

 

Collecten

De kinderen komen terug

Slotlied: Gezang 330

Wegzending en zegen.