Dorpskerk Barendrecht

zondag 2 december 2007, Advent I

Voorganger: ds. Ph. van Wijk

Organist: Hans van Gelder

 

Voorbereiding

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Ontsteken van de Paaskaars

Ontsteken van de eerste Adventskaars, met korte tekst door een jongere.

Lied:  Kinderbundel: 70 : 1

 

Groet

Vrg.:    De vrede van de Heer met u allen

Gem.    ZIJN VREDE OOK MET U

 

Bemoediging

            Vrg.:    Onze hulp is in de Naam van de HEER

            Gem.:   DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

 

Drempelgebed

Heer, onze God,

Hoe zullen wij U ontvangen?

Hoe wilt Gij zijn ontmoet?

Breek door onze beperktheden heen.

Verdrijf onze sombere gedachten.

Verlos ons van wat bindt.

Bevrijd ons van de leegte.

En ontsteek het heilig licht van vreugde, hier bij ons, en al onze dagen.

Door Jezus Christus, onze Heer,

Gem.:  AMEN

 

Aanvangspsalm: Psalm 25 : 2

 

Smeekgebed

Vrg.: Heer, wij kunnen de nood van deze wereld niet bevatten. Wij belijden dat ze ons inlevingsvermogen ver te boven gaat. Help ons genadig om er ons toch niet voor te verbergen.

En kom met uw verlossend licht.

U erbarmend over wie in leegte rond dalen.

Troost gevend aan wie opgesloten zit in zijn zinloosheid.

Moed gevend aan wie zich verlaten voelt.

Nieuw elan aan wie zich vermoeid voelt.

Maak uw mensheid krachtig om onrecht te bestrijden. Maak haar zacht om liefde te doen heersen, en barmhartigheid boven alles te doen gaan.

Verdrijf het duister van de nacht, en ga als licht voor ons allen op. Zo bidden we allen samen:

Gem.: HEER ONTFERM U, CHRISTUS ONTFERM U, HEER ONTFERM U

Lied: Tussentijds 193

 

De Heilige Schrift

Zondagsgebed

 

Wek op uw macht, o God, en kom naar ons toe,

redt ons uit de gevaren die wij zelf ontketend hebben

en houd om ons heen uw beschermende handen.

Gij, die woorden van belofte spreekt

 tot mensen die verlangend uitzien naar uw komst,

laten zij de vrede naderbij brengen waarop de wereld wacht,

en doe ons zo ervaren wie Gij voor ons zijt,

vandaag en alle dagen die komen.  Amen.

 

Lezing O.T:  Jesaja 40 : 1-11

                        Lied:  Psalm 25 : 6,9

Epistel: Romeinen 13 : 11-14

                        Lied: Gezang 295 : 5

Evangelie: Mat. 21 : 1-9

                        Acclamatie: U komt de lof toe

Woord tot de kinderen

 

Verkondiging

Stilte en orgelspel: Nunn komm’ der Heiden Heiland (Gez 122)

 

Gebeden en gaven

Gebeden

 

God van Jakob,

Doe ons opstaan uit de slaap en wandelen in uw licht

om de dag te begroeten, waarop Hij verschijnt, die uw belofte van vrede is

in levenden lijve – Jezus Christus, de Zoon van de mensen, onze leidsman ten leven, vandaag en alle dagen die komen.

 

En hoor ons als wij bidden

Voor hen die geroepen zijn tot een ambt in de gemeente en geef hen de bezieling van uw Geest die nodig is om uw gemeente te bouwen.

Voor hen bidden wij samen:

HEER, ONZE HEER, WIJ BIDDEN U: VERHOOR ONS

 

En voor wie geen kracht of vrijmoedigheid hadden dit werk ter hand te nemen. Open deuren in onze gemeente naar hoop. Naar uw Rijk. Beziel ons allen richt ons weer op,

Zo bidden we allen samen:

HEER, ONZE HEER, WIJ BIDDEN U: VERHOOR ONS

 

En voor allen die in de spiraal van de leegte hun wortels in het evangelie dreigen kwijt te raken, of er al helemaal los van zijn. Voel onze pijn om onze kinderen. Red hen, want het zijn uw kinderen. Geef ons de moed om voor het blijven bidden en voor hen te blijven geloven,

Zo bidden wij allen samen:

HEER, ONZE HEER, WIJ BIDDEN U: VERHOOR ONS

 

stil gebed  en   ‘Onze Vader’

 

De kinderen komen terug    /  Adventslied met de kinderen

 

Kanselboodschap.

collecte

Slotlied: Gezang 125: 1,2,3     Wegzending en zegen.

 

Tekst kanselboodschap

 

Namens de kerkenraad wil ik u graag het volgende zeggen.

Zoals u ongetwijfeld weet is in een wervingsronde een groot aantal gemeenteleden benaderd om een ambt te aanvaarden en zo het uiterst dringende werk van opbouw van de gemeente gestalte te geven.

Op de wervingsavond waarvoor meer dan 40 gemeenteleden waren uitgenodigd troffen we slechts drie echtparen. Gelukkig heeft van alle drie iemand zich beschikbaar gesteld.

 

Maar hoe kan een kerkenraad functioneren zonder scriba, die een centrale rol in het geheel speelt?

Hoe kunnen we nog spreken over het beroepen van een tweede predikant als er nu al in wezen te weinig ouderlingen zijn om met één predikant samen te werken?

Hoe kunnen de beheerszaken rond twee predikantsplaatsen en een monumentaal gebouw zorgvuldig en krachtig genoeg worden behartigd als er slechts twee ouderlingen-kerkrentmeester in de Dorpskerkgemeente zijn?

Hoe kunnen we de gemeente vanaf de onderkant opbouwen als niemand jeugdouderling wil worden?

Hoe willen we voldoende gestalte geven aan onze dienst in de wereld als ook het aantal diakenen afneemt?

 

We hopen dat de jongere en middelbare generatie beseffen dat dit werk niet alleen aan de oudere generatie kan worden overgelaten. We beseffen dat de agenda van de gezinnen zeer onder druk staat. Maar misschien is het goed als we ons bezinnen op de vraag door welke waardeschaal de prioriteiten in onze agenda worden bepaald.

 

Van harte spreken we de hoop uit dat de vitaliteit van de gemeente van Christus rond onze Dorpskerk nieuwe impulsen krijgt, mede doordat mensen zich geroepen voelen in dienst van de Heer zelf werkzaam te willen zijn.