Dorpskerk Barendrecht

Zondag 19 augustus 2007

Voorganger: ds. Ph. van Wijk

Organist: Ger van Eersel

 

Voorbereiding

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Ontsteken van de paaskaars

Groet

Vrg.:    De vrede van de Heer met u allen

Gem.    ZIJN VREDE OOK MET U

 

Bemoediging

            Vrg.:    Onze hulp is in de Naam van de HEER

            Gem.:   DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

 

Drempelgebed

Heer, onze God, wij zijn met uw vrede begroet. Wij belijden dat er vaak onvrede verborgen zit achter het masker van onze buitenkant. Lang niet altijd durven we ons aan uw harmonie en vrede toe te vertrouwen, en ook tussen ons en mensen uit onze naaste omgeving zitten er vaak kleine en grotere obstakels. Wij willen ons hart voor U openen en uw vrede tot ons door laten dringen. Schenk ons genadig uw Geest die ons vergeving en liefde laat zien en als kracht bij ons wakker maakt. Door Jezus Christus, onze Heer,

Gem.:  Amen.

 

Psalm van de zondag: Psalm 68 : 1,2

 

 

 

 

Smeekgebed

Vrg.: Heer smekend richten we ons tot U. Er is immers zoveel gebrokenheid in de wereld waarin we leven. Mensen worden door allerlei krachten in de wereld vermalen. Uw schepping is zo onvolmaakt en gebroken dat tallozen hun leven in hopeloosheid zien veranderen. Bij aardbevingen en andere rampen. Door ziekte en onvolmaaktheid. En daarnaast woeden vaak ook veel krachten van kwaad die duisternis en haat en dood rondstrooien. We roepen U aan als de almachtige Schepper van hemel en aarde. Om voltooiïng van uw schepping. Bevrijding uit de duistere machten. De komst van licht en liefde, uw Koninkrijk. Laat het licht van uw heil opgaan in deze gebroken wereld, zo bidden we en smeken we allen samen:

Gem.:  HEER, ONTFERM U, CHRISTUS ONFERM U, HEER ONTFERM U.

Gloria   Gezang 409 : 1,5

 

De Heilige Schrift

Zondagsgebed

Eeuwige Vader, die hemel en aarde vervult, laat de woorden die Gij ons spreekt ons openen voor de kracht van uw Geest, in het voetspoor van Hem die ze ten einde toe heeft volbracht: Jezus uw dienaar, ons levenslicht, dit uur en al onze dagen. Amen

 

Lezing O.T: Jeremia 23 : 23-29

                        Lied: Psalm 82 : 3

 

Evangelie: Lucas 12 : 49-56

                        Acclamatie: U komt de lof toe

 

Verkondiging

 

Lied: Gezang 308

 

Gebeden en gaven

Gebeden

-          Dankgebed

God van trouw en liefde, wij danken U voor het vuur dat Gij op aarde hebt gebracht in Jezus uw Zoon. Ontsteek in ons allen het vuur van uw liefde, vergeving en goedheid, en maak zo uw aarde bewoonbaar, deze dag en al onze dagen.

En hoor ons als wij U bidden

Voor families en gezinnen; voor ouders en kinderen; voor broers en zussen; vooral waar mensen in die intieme verhoudingen beschadigd zijn, en hun vrijheid verloren hebben, liefde niet echt kan bloeien, hooguit in schijn. Herstel de vrede en de ware harmonie en liefde in gezinnen en in families. Door de vrede van Jezus. Zo bidden we allen samen:

HEER, ONZE HEER, WIJ BIDDEN U, VERHOOR ONS.

Voor uw kerk bidden wij en onze gemeente als deel van uw kerk. Mag in ons midden uw Koninkrijk openbaar worden. Dat wij echte liefde als broeders en zusters mogen koesteren naar elkaar. En dat de gemeente zo een zuurdesem in de wereld mag zijn. De wereld vrede mag leren door de liefde die uit de kerk op haar afstraalt. Geef ons de Geest van Pinksteren, de Geest van vrede van Jezus. Zo bidden we allen samen:

HEER, ONZE HEER, WIJ BIDDEN U, VERHOOR ONS.

En voor alle pijn aan de gebrokenheid van de schepping. De velen die in Peru hun geliefden verloren in de aardbeving. De talloze gewonden. De tienduizenden daklozen. En de mijn werkers in China, ingesloten door binnenstromend water. De velen die in de misère terecht zijn gekomen door watersnoden. En voor alle zieken en ten dode opgeschrevenen. Voor gehandicapten en lijdenden. God, redt wereld van de gebrokenheid en voltooi de scheppingsdagen. Zodat het goed is en vol vreugde in uw wereld. Zo bidden we allen samen:

HEER, ONZE HEER, WIJ BIDDEN U, VERHOOR ONS.

Om kracht en gezondheid bidden we U om onze dagelijkse taak te volvoeren. Om inspiratie en vreugde in de dingen die we doen moeten. Om voorspoed en zegen in ons dagelijks bestaan, U dankend voor de vele, vele gaven en de enorme rijkdom die ons elke dag omringt, en die we vaak nauwelijks meer naar waarde weten te waarderen. Laat uw lof in ons dagelijks leven zijn. Zo bidden we allen samen:

HEER, ONZE HEER, WIJ BIDDEN U, VERHOOR ONS.

-          stil gebed

-          Onze Vader

 

Collecten

De kinderen komen terug

Slotlied: Gezang 288 : 1,2,3,4,8

Wegzending en zegen.