Dorpskerk Barendrecht

zondag 5 augustus 2007

Voorganger: ds. Ph. van Wijk

Organist: Ger van Eersel

 

Voorbereiding

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Ontsteken van de paaskaars

Groet

Vrg.:    De vrede van de Heer met u allen

Gem.    ZIJN VREDE OOK MET U

 

Bemoediging

            Vrg.:    Onze hulp is in de Naam van de HEER

            Gem.:   DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

 

Drempelgebed

Heer, onze God, hemelse Vader,

Uit het volle leven van alle dagen, uit de drukte en de zorgen van onze overbelaste tijd, zijn we in de stilte van de kerk gekomen. En hier voor uw aangezicht beseffen we dat we uw genade en liefde nodig hebben. Dat we allereerst ook vergeving en innerlijke vrijheid als geschenk van U nodig hebben. Raak ons aan met de liefde en de kracht van uw goedheid en bewogenheid om mensen. Bevrijd ons van al onze verkeerde banden en belemmeringen en geef ons uw vrede,

Door Jezus Christus, onze Heer,

Gem. AMEN

 

Aanvangspsalm Psalm 54

 

Smeekgebed:

Heer, uiit een wereld waarin mensen ten onder gaan aan leegte, waar mensen gevangen zijn door hun verkeerd gerichte streven naar geluk, waarin miljoenen aan de zelfkant leven en in bittere armoede, ontheemd of in erbarmelijke lichamelijke conditie naar een streepje licht verlangen, roepen wij tot U omhoog.

Want alleen uw erbarming kan de wereld verlossen uit de greep van de machten waarin ze verkeert. Alleen de doorwerking van de Geest van liefde van Jezus kan haar bevrijden uit alle ongerechtigheid. Daarom smeken we om die heilige Geest, die de wereld zal herscheppen en tot vrede en licht zal brengen. Smeken we om inspiratie in ons aller bestaan om in de bevrijding van het ware geluk van zuivere liefde te leven.

Heer, erbarm U,

Zo roepen we ook allen tot U omhoog:

Gem.: (gesproken) HEER ONTFERM U, CHRISTUS ONTFERM U, HEER ONTFERM U.

Gloria   Gezang 21 : 1,2

 

De Heilige Schrift

Zondagsgebed

Hemelse Vader, Die in alle wijsheid onze zwakheden bedekt,

toon ons de weg naar leven en vrijheid door uw Woord dat Gij gesproken hebt in Jezus, uw Zoon, Die ons voorbeeld is van dag tot dag en ons tot wijze mensen maakt,

Dit uur en alle dagen van ons leven.

Amen.

 

Lezing O.T: Prediker 2 : 1-11

                        Lied: Psalm 49 : 6

Evangelie:         Lucas 12,13-21

                        Acclamatie: U komt de lof toe

 

Woord tot de kinderen

 

Verkondiging

 

Lied: Gezang 350

 

Gebeden en gaven

Gebeden

Dankgebed en voorbeden.

Gij, die luistert als wij tot U bidden,

doe ons uw wil verstaan, behoed onze ziel en maak ons tot mensen aan wie het leed van de wereld niet voorbijgaat, maar die zich bekommeren om elkaars geluk,

omwille van Jezus, uw Zoon, onze Leidsman ten leven.

 

En hoor ons als wij onze voorbeden bidden.

Voor deze gemeente. Dat ze een gemeenschap van liefde mag zijn. Dat al wat mensen van elkaar heeft vervreemd en al waar mensen door zijn beschadigd, mag worden overwonnen in de kracht van vergeving en van liefde. En dat we weer paradijselijk geluk onder en met elkaar mogen hebben. Bevrijd van dingen die we elkaar nadragen. Bevrijd van het individualisme dat ons het meest met onszelf in gesprek doet zijn. En laat de vreugde van de liefde concreet in onze Dorpskerkgemeente mogen bloeien.

Daarom bidden we allen samen:

HEER, ONZE HEER, WIJ BIDDEN U, VERHOOR ONS

 

Om bevrijding en licht bidden we voor deze wereld, waar de duisternis heerst voor miljoenen mensen. Het geweld dat zovelen heeft gebroken. Ontheemd. Levend in erbarmelijke schuilplaatsen. Verarmd. Op de vuilnisbelten van de grote steden. Weeskinderen zwervend over de straten. Weerloze vrouwen die hun lichaam moeten laten onteren.

En met schuchterheid in onze stem bidden we voor de schrijnende verdeling van rijkdom en goederen in deze wereld. Help ons om ons niet verschuilen achter een redenering dat het toch onmogelijk is om zulke grote vragen als individu op te lossen, maar geef ons de moed om onze eigen diepste wortels van verlangens te onderkennen, die de uiteindelijke brandstof van deze onrechtvaardigheid vormen.

Daarom bidden we allen samen:

HEER, ONZE HEER, WIJ BIDDEN U, VERHOOR ONS

 

Voor de moeiten die in de schepping heersen en de rampen die telkens weer opduiken op verschillende plaatsen.

De desastreuze moesson in India, Nepal, Banglades, China. Waardoor tallozen verdrinken, miljoenen nauwelijks water hebben om te drinken en hun huizen hebben zien wegspoelen. En waarbij we niet alleen de gebroken schepping maar ook ons eigen falen zien. Waarom hebben wij fantastische dijken en zijn zij weerloos tegen het water?

Voor de vrees die opkomt bij de veehouders in Engeland, en ook bij ons. Voor mond- en klauwzeer. Het ongeluk dat je zomaar kan treffen en zo besmettelijk is. En tegelijk het collectieve besef dat wij uw schepping zwaarder belasten door onze verlangens naar een nog weldadiger gevuld bord eten.

Verlos uw schepping van de krachten waaronder ze zucht. Bevrijd mens en dier die er in gevangen zijn.

Zo bidden we allen samen:

HEER, ONZE HEER, WIJ BIDDEN U, VERHOOR ONS

 

-          stil gebed

-          Onze Vader

 

Collecten

De kinderen komen terug

Slotlied: Gezang 465 : 4,5

Wegzending en zegen.