Dorpskerk Barendrecht

zondag 29 juli

Voorganger: ds. Ph. van Wijk

Organist: Ger van Eersel

 

Voorbereiding

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Ontsteken van de paaskaars

Groet

Vrg.:††† De vrede van de Heer met u allen

Gem.††† ZIJN VREDE OOK MET U

 

Bemoediging

††††††††††† Vrg.:††† Onze hulp is in de Naam van de HEER

††††††††††† Gem.:†† DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

 

Drempelgebed

Heer, onze God,

U, die wij als Vader mogen naderen, U komt heel ons hart toe. Heel ons leven.

Vergeef ons, dat wij ons vaak laten leiden door onze verlangens. Door wat we van anderen zien. Vergeef ons, dat we zo vaak onrustig zijn, daardoor.

En haal genadig al onze innerlijke blokkades weg, zodat we ons openen voor U, die liefde bent. Dat we U in uw vriendelijke gelaat mogen zien. Ons leven bevrijd en geopend naar het licht.

Door Jezus Christus, onze Heer, Amen.

Gem.:AMEN

 

Aanvangspsalm: Psalm 68 : 3,7

 

Smeekgebed

Vrg.:Wij bidden en smeken tot U, onze God, hemelse Vader, want wij beseffen dat dit godshuis in een wereld staat die bewogen is en vol moeite.

Achter de schijn en het masker van materiele welvaart en geluk, gaan tallozen gebukt onder gevoelens van leegte en onbehagen.

En velen kunnen met alle welvaart het ongeluk van gebroken verhoudingen of van ziekte en ziektedreiging niet afkopen en niet bedekken.

En overal zien we dat kwade machten samenlevingen en individuele mensen in de ban houden. En zien we dat de schepping niet floreert.

Het is ons onmogelijk, o God, te bevatten, hoeveel gebrokenheid er in uw wereld is.

Maar smekend leggen we het bij U neer. Kom toch om uw schepping te voltooien. Laat komen Heer uw Rijk, uw koninklijke dag,

Zo smeken wij en roepen tot U omhoog:

Gem.: HEER ONTFERM U, CHRISTUS ONTFERM U, HEER ONTFERM U.

Gem.: Gezongen Kyrie

Gloria†† Gezang 464

 

De Heilige Schrift

Zondagsgebed

Gij, die een vriend en een toevlucht zijt, ja de liefde zelf:

allen die U zoeken vinden U. Gij geeft allen uw heilige Geest, die U daar in ootmoed om vragen. Gij vervult allen met liefde, die zich voor U openen.

Zegen ons dan als wij naar U willen horen.

Help ons om te leren bidden, in de Geest van Jezus, die onze voorspraak is bij U,

dit uur, en alle dagen van ons leven.Amen.

 

Lezing O.T: Genesis 18 : 20-33

Lied: Gezang 294 : 6,7,8

Evangelie: Lucas 11 : 1-13

††††††††††††††††††††††† Acclamatie: U komt de lof toe

Woord tot de kinderen

Verkondiging

 

Lied: Gezang 487 : 3

 

Gebeden en gaven

 

Dankgebed

Gij, die in uw verborgenheid weet wat er omgaat in ons hart,

laat ons niet vergeefs tot U roepen,

maar geef ons kracht om in goede en kwade dagen als waarachtige mensen met U te leven.

Open ons wezen, onze ziel steeds opnieuw naar U toe.

Maak ons steeds ontvankelijke voor de intense liefde die U bent,

Zodat we ons in al onze omstandigheden gedragen weten door die liefde en niet de moed verliezen.

 

Daarom bidden we ook voor elkaar.

Geef ons de kracht van liefde om elkaars vreugde te delen. Geef ons de moed van de liefde om elkaars pijn en verdriet en teleurstelling te dragen. Geef ons de fijngevoeligheid en de betrokkenheid van de liefde om elkaars gevoelens te verstaan en geef daarin vriendschap, ware gemeenschap, trouw, volharding.

Zo bidden we allen samen:

Gem. HEER ONZE HEER, WIJ BIDDEN U, VERHOOR ONS.

 

Voor wie somber en uitzichtloos is, en voor wie bang is voor berichten van de dokter, onzeker over de resultaten van onderzoek, somber over wat er te wachten staat, vermoeid en verslagen is door het leven. Daarvoor bidden we allen samen:

Gem. HEER ONZE HEER, WIJ BIDDEN U, VERHOOR ONS.

 

Voor wie zijn verrokken naar andere, soms verre oorden om rust en ontspanning te vinden: wees hen nabij en geef hen de rust en de innerlijke vrede die we nodig hebben om de dynamiek van ons postmoderne bestaan aan te kunnen.

Maar vooral ook voor wie gedwongen niet thuis kan zijn. Gevlucht en ontheemd. En vandaag denken we aan wie gegijzeld zijn en ongegrond worden vastgehouden. De groep Koreanen in Afghanistan, individuele gegijzelden her en der in de wereld. Voor de verpleegkundigen en de arts die in LibiŽ op schokkende wijze zijn beschuldigd en gemarteld, U dankend voor hun vrijheid en biddend om kracht om geestelijk en lichamelijk te herstellen.

Zo bidden we allen samen:

Gem. HEER ONZE HEER, WIJ BIDDEN U, VERHOOR ONS.

 

Voor allen die te maken hebben met gevolgen van overstromingen. In Engeland. Maar ook in India en Bangladesh, waar al honderden verdronken zijn. Op andere plaatsen. Voor wie daardoor zijn broodwinning, soms de meest elementaire onmisbare, teloor ziet gaan. Hoe schril steekt de nood daarvan af tegen onze gevoelens dat onze vakantie in het water zoud vallen door veel regen.

Laat heel deze gebroken en onvolmaakte schepping verlost worden en voltooid. Een hof van Eden. En geef volharding en hoop om daarop te wachten en kracht om te doorstaan voor wie er door getroffen wordt.

Zo bidden we allen samen:

Gem. HEER ONZE HEER, WIJ BIDDEN U, VERHOOR ONS.

 

Hoor ons, wanneer we ons in de stilte van ons hart aan uw liefde toewijden en onze eigen woorden tegen U zeggen.

 

Ons bidden, Heer, is onvolmaakt. Maar het is gedragen door gebed van Uzelf. Het gebed van de liefde. Tot U die een vriend bent, die ons zult horen. Daarom durven we die prachtige en indringende woorden in onze mond te nemen, die Jezus ons zelf leerde:

Onze VaderÖ.

 

Collecten

De kinderen komen terug

Slotlied: Gezang 95

Wegzending en zegen.